(HQ Online)- Mức lương tối thiểu mới được áp dụng từ ngày 1-1-2013 theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2012.

Khuyến khích các DN trả lương người lao động cao hơn mức lương tối thiểu quy định. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Nghị định 103 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người làm việc ở DN, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, mức lương: 2,35 triệu đồng/ tháng áp dụng với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; 2,1 triệu đồng/tháng với DN thuộc vùng II; 1,8 triệu đồng/tháng với DN thuộc vùng III; 1,65 triệu đồng/tháng với DN thuộc vùng IV.

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng.

Đối với DN đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh mức lương, phụ cấp trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.

Khuyến khích các DN trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-1-2013, mức lương tối thiểu và các chế độ quy định trong Nghị định này được áp dụng từ ngày 1-1-2013.

V.Bắc