(PL)- Theo Thông tư 134 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp mua hàng không có hóa đơn, chứng từ có thể lập bản kê kê khai giá trung thực, chính xác.