Từ ngày 28/9 đến ngày 14/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật năm 2016 cho cán bộ Mặt trận các quận, huyện, phường, xã; Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã và 1244 Ban công tác khu dân cư.

MTTQ TP Da Nang: Tuyen truyen, giao duc phap luat nam 2016 - Anh 1

Theo đó hội nghị tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hòa giải ở cơ sở. Các quy định quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam về giám sát và phản biện xã hội trong Luật MTTQ Việt Nam. Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chí đánh giá và xếp loại Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

PV