Do ông Tiệp đã vi phạm nghiệm trọng điều lệ công ty và luật DN nên HĐQT đương nhiệm sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

MTM: Viec bi thu giu con dau va tai lieu se co anh huong rat lon den tinh hinh SXKD - Anh 1

Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã MTM - HNX) đã công bố giải trình và xác nhận mức độ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

Theo đó, ngày 19/9/2016, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công An đã tổng đạt quyết định khởi tó bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT của MTM. Theo đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công An đã thực hiện tịch thu toàn bộ tài liệu của MTM để điều tra vụ án.

Việc bắt tạm giam ông Tiệp, tịch thu tài liệu và con dấu của công ty có ảnh hưởng nhất định đến tình hình SXKD.

Ông Tiệp được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/8/2016. Trong quá trình điều hành công ty, cá nhân ông Tiệp đã vi phạm nghiêm trọng điều kệ của công ty và luật doanh nghiệp. Cụ thể, như không tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữ HĐQT mới và HĐQT cũ; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữa các Ban Giám đốc cũ và mới; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám dốc tổ chức bộ máy kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán, số sách kế toán đúng quy định; không hạch toán kinh doanh; không lập BCTC; không lập báo cáo quản trị đúng quy định; liên tục vi phạm về CBTT...

Hiện nay, MTM đã có thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 30/9/2016. Trong nội dung họp ĐHĐCĐ lần này có việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - BKS. Do ông Tiệp đã vi phạm nghiệm trọng điều lệ công ty và luật DN nên HĐQT đương nhiệm sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nếu ĐHĐCĐ thông qua bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 thì việc bắt giam ông Tiệp không ảnh hưởng đến công tác SXKD của công ty. Tuy nhiên, việc thu giữ toàn bộ tài liệu của công ty có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của MTM.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, HĐQT của MTM sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015 - kế hoạch SXKD năm 2016. Cụ thể, năm 2015, MTM đạt hơn 15,2 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ sau thuế hơn 59,7 tỷ đồng. ăm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 15 tỷ đồng (giảm nhẹ so với năm trước), nhưng công ty dự kiến sẽ lỗ tới 70 tỷ đồng trong năm 2016 do trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi.