5 cổ đông và người ủy quyền đã thông qua toàn bộ phương hướng hoạt động và bộ máy nhân sự mới cho MTM tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Sau 2 lần tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bất thành, ngày 20/11 vừa qua, CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung ( MTM ) đã tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ 3 với chỉ 5 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 891.100 cổ phần được biểu quyết, tương ứng 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án tái cơ cấu công ty, bao gồm việc chuyển trụ sở về Hà Nội, đổi tên công ty và các thông tin liên quan, thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất điều hành; thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản thiếu chờ xử lý, thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ năm 2015 trở về trước; chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tìm kiếm cơ hội qua việc góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác...

Công ty lên mục tiêu trở thành công ty có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm trên 5% từ năm 2020 trở đi.

MTM quyet doi ten, tro thanh 'cong ty dai chung co uy tin' - Anh 1

Kế hoạch kinh doanh 2016 - 2017 của MTM

Đối với kế hoạch kinh doanh trước mắt, MTM đặt kế hoạch lỗ 70 tỷ trong năm 2016 và sẽ giảm khoản lỗ xuống còn 50 tỷ trong 2017.

Đại hội cũng đã miễn nhiệm toàn bộ tư cách thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 để bầu lại thành viên mới.

bảo Vy