(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa báo cáo giao dịch cổ phiếu MTG.

Từ ngày 3/12/2010 - 28/1/2011, VDS đã đăng ký "lướt sóng" 500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas (MTG-HOSE). Hết thời hạn, cổ đông này đã mua được 40.005 cổ phiếu và bán được 190.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ hiện có là 734.290 cổ phiếu, tương đương với 6,11% khối lượng cổ phiếu MTG đang lưu hành. Từ ngày 11/2 - 11/4, VDS lại tiếp tục đăng ký mua và bán cùng số lượng 500.000 cổ phiếu MTG nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.