Công ty Cổ phần MT Gas (MCK: MTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2010. Theo đó, lũy kế năm 2010, công ty đạt 1,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 đạt 411 tỷ đồng, tăng gấp 2,14 lần năm 2009. Riêng quý 4/2010, công ty đạt 77,7 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng doanh thu cả năm 2010. Tăng gấp 2,2 lần năm trước, giá vốn hàng bán năm 2010 của công ty là 394,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 13,08 tỷ đồng năm 2009. Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ so với năm trước trong khi các khoản mục chi phí (bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) đều tăng mạnh so với năm trước. Do vậy năm 2010 lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty là 884 triệu đồng. Kết thúc kỳ kinh doanh năm 2010, công ty đạt 1,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 85,17% so với năm 2009. Riêng quý 4/2010, công ty đạt 304,4 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 11,61% cùng kỳ năm 2009. Kết thúc ngày giao dịch 09/02/2011, cổ phiếu MTG đóng cửa tại mức giá 8.400 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Khối lượng giao dịch đạt 48.420 đơn vị, tương ứng với giá trị khớp lệnh 411 triệu đồng. Chi tiết xem thêm file đính kèm./. Tệp đính kèm: 20110129-MTG-BCTC quy 4-2010.pdf