(NDHMoney) Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu và sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, dự kiến trong năm nay và 4 tháng đầu năm 2011, MSN sẽ phát hành tối đa là 20 triệu cổ phiếu trong một lần. Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, là các tổ chức trong nước hoặc ngoài nước, có khả năng, năng lực để đống góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hoặc công ty con và mang lại lợi nhuận lâu dài. Giá phát hành theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách kế toán hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán của MSN tại thời điểm gần nhất. Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền từ đợt phát hành là để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của công ty.