HĐQT đã thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của CTCP Tầm nhìn Masan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN) thông báo Nghị quyết HĐQT. Theo đó, HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệu CP theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011. Giá phát hành riêng lẻ sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách kế toán công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán gần nhất. Bên cạnh đó, HĐQT cũng phê chuẩn việc mua lại toàn bộ cổ phần của CTCP Tầm nhìn Masan, đồng thời cử ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT công ty làm người đại diện theo ủy quyền của MSN tại Tầm nhìn Masan. H.Vân HOSE