Liên quan đến việc làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu khoáng sản theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan cho rằng một số quy định cần được Bộ Công Thương làm rõ để đơn giản hơn thủ tục cho doanh nghiệp và đảm bảo quản lý đối với hoạt động xuất khẩu khoáng sản.

Mot so quy dinh ve ho so xuat khau khoang san co the don gian hon - Anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Về hồ sơ xuất khẩu đối với khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu, tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT quy định điều kiện xuất khẩu khoáng sản nhập khẩu phải có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu.

Tuy nhiên tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT thì hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của bộ hồ sơ hải quan là tờ khai khoáng sản nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu, không quy định tờ khai phải có xác nhận của hải quan cửa khẩu nhập.

Mặt khác, theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan thì cơ quan Hải quan không thực hiện xác nhận trên tờ khai hải quan. Chính vì vậy để đáp ứng mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang đề nghị đối với trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu hồ sơ xuất khẩu khoán sản thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT, chỉ yêu cầu tờ khai hải quan nhập khẩu, không yêu cầu tờ khai hải quan nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị đơn giản một số quy định trong bộ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản. Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT thì hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản có nhiều chứng từ quy định phải nộp bản sao có chứng thực cho cơ quan Hải quan (Giấy phép khai thác hoặc Giất phép khai thác tận thu…).

Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hàn chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị đối với trường hợp doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản của cùng một hợp đồng, cùng một giấy phép tại cùng một chi cục Hải quan cửa khẩu thì chỉ phải nộp bản chứng thực các chứng từ trên khi đăng ký tờ khai xuất khẩu lần đầu, còn các bộ hồ sơ xuất khẩu tiếp theo, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản sao có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp đối với các chứng từ nêu trên trong bộ hồ sơ hải quan.

Đối với hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu, để tránh trường hợp người xuất khẩu mua bán khoáng sản qua nhiều doanh nghiệp, đầu mối khác nhau dẫn đến khó quản lý, xác minh tính hợp pháp nguồn gốc của khoáng sản, Tổng cục Hải quan đề nghị chỉ chấp nhận đối với chứng từ của bên bán cung cấp trực tiếp cho người xuất khẩu, không chấp nhận chứng từ qua nhiều đầu mối mua bán khác nhau.

N.Linh