Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm như sau: