- Tham gia thảo luận tại Hội trường, đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có bài phát biểu tham luận tại Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu toàn văn bài tham luận này.

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với các Dự thảo văn kiện đã trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin phát biểu tham gia về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một nhiệm vụ trọng yếu luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ ''... tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí là đòi hỏi bức xúc của toàn xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy hiểm lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta''. Qua 5 năm thực hiện, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế, xã hội, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác PCTN đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra, thể hiện trên những lĩnh vực công tác chủ yếu sau đây: Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong công tác PCTN. Ngay từ đầu khóa, Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí'', mục tiêu ''Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí...'' với 10 chủ trương, giải pháp lớn. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về công tác PCTN, sau khi Luật PCTN được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/6/2006, xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh PCTN, ngày 04/8/2007, Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ nhất đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN, nhằm hoàn thiện các cơ quan chuyên trách về PCTN từ Trung ương tới địa phương; Chính phủ đã ban hành Chiến lược Quốc gia PCTN đến năm 2020; Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là một quốc gia thành viên của Công ước. Trên cơ sở các quy định về khung pháp lý, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ban hành các quy định theo thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý cho công tác PCTN. Nhiều tổ chức và bạn bè quốc tế đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trên lĩnh vực này. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng ngừa tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để ''dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; hệ thống các quy định về chế độ tiêu chuẩn, định mức được rà soát, điều chỉnh sát với tình hình thực tế; minh bạch tài sản, thu nhập được tập trung triển khai thực hiện, số người kê khai tài sản đến nay đạt trên 98% so với số người thuộc diện phải kê khai. Mặc dù còn nhiều hạn chế cần tiếp tục chỉnh sửa, nhưng việc minh bạch tài sản, thu nhập đã có tác dụng nhất định trong quản lý cán bộ, đảng viên, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; trên 50.000 cán bộ, công chức được chuyển đổi vi trí công tác theo quy định; các bộ ngành, địa phương đã thực hiện thành công giai đoạn 2 của Đề án cải cách hành chính (hầu hết vượt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính 30%), giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy. Tuy mới là những năm đầu tiên khai thực hiện, nhưng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang từng bước đi vào cuộc sống, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng, phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan Kiểm tra, Thanh tra, Kiểm toán, Điều tra, Kiểm sát, Tòa án đã tiến hành rà soát các vụ việc, vụ án tồn đọng; tập trung phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Trong gần 5 năm (từ năm 2006 đến năm 2010), đã khởi tố 1.613 vụ án tham nhũng với 3.284 bị can; 08 vụ án trọng điểm được chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm các quy định của pháp luật; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng mới được phát hiện, xử lý(1)... Trong tình hình hiện nay tham nhũng đang diễn biến phức tạp, việc xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng có tác dụng tích cực răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Nhiều cuộc giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác PCTN đã có tác dụng khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN và hạn chế, yếu kém của các cơ quan có thẩm quyền trong PCTN. Báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Quốc hội; báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đã kịp thời phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng và đánh giá về công tác PCTN. Từ đó, giúp các cấp, các ngành đánh giá đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác PCTN. Hệ thống các cơ quan chuyên trách về PCTN được kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN đã giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong triển khai công tác PCTN trên địa bàn. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc; xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian (năm 2010 xác định 07 lĩnh vực cần tập trung chỉ đạo), thể hiện vai trò trung tâm trong chỉ đạo, điều hành công tác PCTN trên phạm vi cả nước. Các đơn vị chuyên trách về chống tham những trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hình thành hệ thống tổ chức tới cấp tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, Vụ án tham nhũng. Căn cứ kết quả đạt được trên từng lĩnh vực, cùng với nhận xét, đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền trong PCTN, tự đánh giá của các cấp, các ngành, kết quả điều tra dư luận xã hội, nhận xét, đánh giá của các tổ chức quốc tế(2) và nhìn lại hiệu quả của công tác PCTN trong nhiều năm gần đây, tới nay tuy còn có ý kiến đánh giá ở mức độ khác nhau về tình hình tham nhũng và kết quả công tác PCTN, nhưng nhìn chung đều cơ bản thống nhất nhận định, đánh giá: Kết quả trên thể hiệnnhững chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vềPCTN là đúng đắn, khẳng định quyết tâm cũng như khả năng của cả hệ thốngchính trị và toàn xã hội nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng là khảthi, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao uy tín của Việt Nam trêntrường quốc tế, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước. - Đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản, trực tiếp là: Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, đúng đắn; sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan Nhà nước, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương tới địa phương trong tổ chức thực hiện và hiệu quả của Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''. Tuy nhiên, với tinh thần đánh giá nghiêm túc và thẳng thắn, chúng ta nhận thấy rằng, công tác PCTN trong nhiệm kỳ qua vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém: Giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn trong công tác PCTN còn có khoảng cách đáng kể; việc vận dụng một số chủ trương, chính sách và việc thực hiện các quy định cụ thể về PCTN ở nhiều nơi chưa nghiêm túc, thiếu sáng tạo; một số cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế - xã hội và về công tác PCTN chậm được bổ sung, sửa đổi, dẫn đến hiệu quả thấp trong tổ chức thực hiện; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong PCTN còn yếu. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Tình trạng sa sút phẩm chất, nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức trong thi hành công vụ chậm được khắc phục; hiện tượng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội” chưa được quan tâm chỉ đạo làm rõ; sự yếu kém trong quản lý, điều hành, dẫn đến các sai phạm, gây thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước trong một số doanh nghiệp, trong đó có yếu tố vụ lợi... gây bất bình sâu sắc trong xã hội. Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN các cấp và các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng còn hạn chế; một số Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTN cấp tỉnh chậm được kiện toàn về tổ chức, cán bộ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. của những hạn chế, yếu kém nêu trên là: (1) Quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước về PCTN chưa thực sự trở thành hành động tự giác của tất cả các ngành, các cấp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nguồn lực đầu tư cho công tác PCTN, nhất là nguồn lực con người và và đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh PCTN. (2) Năng lực và sức chiến đấu của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn yếu kém; vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu và đòi hỏi của công tác PCTN. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thường xuyên, chưa đủ mạnh để tự phát hiện các hành vi tham nhũng. (3) Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, thiếu đồng bộ, bất cập, chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập và sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ. Cải cách chế độ tiền lương chậm. Các quy định cụ thể về PCTN chưa được rà soát, đánh giá để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Thiếu các quy định và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, một loại tội phạm tinh vi, phức tạp và nguy hiểm. (4) Tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN chưa đủ mạnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; nhiều ý kiến cho rằng mô hình tổ chức chưa phù hợp. (5) Do hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội; đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn. Các cơ chế, chính sách và hệ thống cơ quan chuyên trách về PCTN mới đi vào thực hiện, cần có thời gian mới phát huy tác dụng, hiệu quả. công tác PCTN trong nhiệm kỳ qua có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây: (1) Tham nhũng diễn ra trên diện rộng, ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, trong PCTN phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp; có cơ chế để phát huy vai trò giám sát, phát hiện của quần chúng nhân dân; cùng với việc nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan chuyên trách và các cơ quan có thẩm quyền làm nòng cốt trong công tác PCTN. (2) Cuộc đấu tranh PCTN là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất, năng lực cán bộ, công chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cùng với nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Yếu tố con người và sức mạnh từ nội lực là quan trọng và có tính quyết định. (3) Kết quả của công tác PCTN trong nhiều năm qua cho thấy hiệu quả thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra, có thời kỳ còn gia tăng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức, các giải pháp cần phải được xem xét, đánh giá một cách nghiêm túc; mạnh dạn đưa ra những giải pháp kiên quyết, mạnh mẽ, cứng rắn hơn để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc đấu tranh PCTN. (4) Công tác PCTN nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định chính trị. Vì vậy, mỗi chủ trương, chính sách, dự án về phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với các giải pháp PCTN để phòng ngừa tham nhũng. Đây là kinh nghiệm và bài học của tất cả các nước. (5)Tạo sự thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng, kết quả công tác PCTN và các chủ trương, giải pháp về PCTN để tạo niềm tinvà sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện công tác PCTN. Có chế tài để xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu, người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả các chủ trương, chính sách và giải pháp PCTN; nói phải đi đôi với làm, hành động mang tính quyết định. Theo nhận định của nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế, tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia, mà đã trở thành vấn nạn có tính toàn cầu; xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp với các hành vi tinh vi hơn. Cộng đồng quốc tế đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và có nhiều hành động tích cực với hàng loạt công cụ pháp lý quan trọng chống tham nhũng, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Đối với nước ta, mặc dù đã đạt được qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; thể chế kinh tế, chất lượng, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điếm yếu cản trở sự phát triển; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Thực trạng tình hình trên đặt ra trọng trách cho công tác PCTN nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN. Đây là Mỗi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương tới cơ sở và từng đảng viên phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh PCTN. Cần bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng và bổ sung, hoàn thiện các quy định về PCTN; đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Luật PCTN, Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; đẩy mạnh toàn diện công tác PCTN. Kiên quyết phấn đấu đạt mục tiêu: Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Các cấp ủy đảng và người đứng đầu phải thực sự coi công tác PCTN là mộttrọng tâm công tác lớn của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xác địnhrõ các lĩnh trực trọng tâm, địa bàn trọng điểm trong từng thời gian để tập trung chỉđạo; lựa chọn, bố trí những cán bộ có năng lực, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức làmcông tác PCTN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đưa công tácPCTN vào chương trình công tác tháng, quý, năm; đưa kết quả công tác PCTN trởthành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơquan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chứcđảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cơquan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; đâỷmạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lýkịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, tổ chức,đơn vị.Đề nghị Ban Chấp hành Trưng ương khóa XI tiến hành tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) ngay từ đầu nhiệm kỳ để kịp thời điều chỉnh các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN. làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh PCTN; thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân đối với công tác PCTN. Nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức và người dân. Triển khai có hiệu quả Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng kịp thời những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và hoàn thiện các quy định nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...; xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp; hoàn thiện pháp luật về thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn lực công, bảo đảm công khai, minh bạch; nghiên cứu, hoàn thiện quy định về thuế tài sản và việc bắt buộc đăng ký bất động sản. thực hiện chính sách tiền lương hợp lý trong một số lĩnh vực đặc thù, nghiên cứu,quy định việc cán bộ, công chức cơ bản thanh toán tiền qua tài khoản thay thế hìnhthức thanh toán bằng tiền mặt như hiện nay. Nghiên cứu, phân định rõ các hìnhthức dịch vụ công, dịch vụ tư trong các dịch vụ y tế, giáo dục và một số loại dịchvụ khác nhằm ngăn ngừa tham nhũng trong các dịch vụ này. Sửa đổi, bổ sung các quy định về phòng ngừa tham nhũng để khắc phục tính hình thức, kém hiệu quả của một số biện pháp phòng ngừa. Nghiên cứu để có quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh hoặc giấu tên về tham nhũng; việc công chức phải giải trình nguồn gốc tài sản khi có yêu cầu và biện pháp xử lý những hành vi làm giàu bất chính. Nghiên cứu, sửa đổi pháp luật theo hướng tăng hình thức phạt tiền, miễn trách nhiệm hình sự, hoặc giảm hình phạt đối với những đối tượng có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, khắc phục hậu quả. Có chính sách khoan hồng manh mẽ hơn nữa đối với những trường hợp đưa hối lộ nhưng tự giác khai báo trước khi bị phát hiện. Hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. 5. kể cả quá trình chuẩn bị, trình, ban hành các quyết định vàvăn bản hành chính của cơ quan nhà nước các cấp. Sớm ban hành quy định vềkiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu, đề ra các quyđịnh nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động điều tra, truy tố, xétxử và thi hành án; hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiệncông khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện phápluật. Nghiên cứu quy định về việc công khai kết quả kê khai tài sản một số chứcdanh chủ chốt trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Sớm xây dựng, ban hành Luật về quyền được thông tin của người dân. 6. Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát hoạt độngPCTN, trước hết là giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTN. Cầnnghiên cứu để có chế tài bảo đảm cho việc giám sát của Quốc hội và hội đồng nhândân các cấp có hiệu lực trên thực tế. Các Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồngnhân dân các cấp cần chú ý giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vàcủa cán bộ, đảng viên, công chức để phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hànhvi tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức quần chúng và của toàn dân; nâng cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí và nhà báo trong PCTN. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ. 7. trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý kiênquyết, kịp thời các hành vi t