Trong các năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tập trung đầu tư cho vùng miền núi, dân tộc của tỉnh Kon Tum nói riêng (cũng như cho các vùng miền núi, dân tộc khác trong cả nước), tạo nên sự thay đổi căn bản và nâng cao một bước đời sống của đồng bào dân tộc tỉnh Kon Tum.

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 52,3% dân số, với 6 dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời đó là: Xơ đăng, Ba na, Gia rai, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm. Toàn tỉnh có 51 xã đặc biệt khó khăn và 36 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của Trung ương, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn như: Chương trình 134, 135, 168, chính sách định canh, định cư… và 2 dự án hỗ trợ phát triển dân tộc ít người Brâu, Rơ Măm. Ông Rơ Châm Giáo- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: ngoài các chương trình, dự án của Chính phủ, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành một số chính sách đặc thù của địa phương dành cho công tác dân tộc. Tiêu biểu là Chương trình số 37-CTr/TU tập trung xây dựng 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn ở 4 huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và Kon Rẫy. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07 năm 2008 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn, cụ thể: Huy động các nguồn lực cùng Chương trình 135 giai đoạn II đảm bảo đầu tư cơ sở hạ tầng mỗi xã ít nhất 1,4 tỷ đồng/năm; Bù, hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu thiểu số vay vốn phát triển sản xuất; Cơ chế đặc thù thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, dịch vụ “đầu vào”, “đầu ra” cho hộ nông dân. Từ năm 2010, bố trí ngân sách tỉnh ngay từ đầu năm để đầu tư cho 8 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn với mức tối thiểu 3 tỷ đồng/xã/năm phát triển cơ sở hạ tầng. Bằng các chương trình, dự án của Chính phủ và của tỉnh, Kon Tum đã xây dựng được hơn 1.600 công trình các loại; trên 12 nghìn lượt hộ được hỗ trợ vốn sản xuất; trên 21 nghìn lượt hộ nghèo dân tộc thiểu số được hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất; 1.747 hộ được định canh định cư. 100% số xã có trường học kiên cố, 8/9 huyện, thành phố có trường Dân tộc nội trú và 1 trường Dân tộc nội trú cấp tỉnh. Mạng lưới y tế xã được củng cố và tăng cường, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Tất cả các trạm y tế xã trên địa bàn đều được ngành Y tế tăng cường Bác sĩ. Tổng kinh phí đầu tư cho các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc của Kon Tum lên đến hàng nghìn tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí do Trung ương đầu tư là trên 700 tỷ đồng. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đã tạo tiền đề cơ bản để vùng miền núi, dân tộc của tỉnh Kon Tum có những chuyển biến rõ rệt về mọi mặt. Nổi bật là đã giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện và kiến thức làm ăn cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, thay đổi tập quán canh tác, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2010, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống 16,84%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo ông Rơ Châm Giáo-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum: thách thức lớn nhất đối với công tác dân tộc trên địa bàn là tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn cao, chiếm trên 40%. Số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số lại chiếm tới 90% tổng số hộ nghèo chung trong tỉnh, kết quả xóa nghèo thiếu tính bền vững. Trong khi đó, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Bởi vậy, bên cạnh việc đề nghị Chính phủ và tỉnh tiếp tục gia tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội đối với các xã biên giới, vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn, Ban Dân tộc kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum cho triển khai Đề án khảo sát thực trạng đời sống của đồng bào 6 dân tộc thiểu số bản địa gồm: Xơ đăng, Ba na, Gia rai, Giẻ-Triêng và Rơ Măm, đồng thời tiến hành một đề án tương tự đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực thị trấn và ven thành phố để có chính sách hỗ trợ phù hợp, vì thực tế đời sống của đồng bào ở vùng này vẫn còn nhiều khó khăn, mức sống quá thấp so với mặt bằng chung. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm, đó là phải nghiên cứu để xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, trong đó phải gắn phát triển kinh tế với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Quan tâm xây dựng các chính sách đặc thù của địa phương nhằm đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng, có chính sách hỗ trợ phù hợp để đồng bào sống bằng nghề rừng, phù hợp với tập quán canh tác nhằm phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, đảm bảo phát triển bền vững.