(CATP) Rất nhiều người gọi ông là chú Sáu, bác Sáu, ông Sáu vì đơn giản ông thích mọi người gọi mình bằng cái tên Sáu Tường gần gũi, như những ngày trong thời kháng chiến được vòng tay đồng bào đùm bọc yêu thương. Ông...