(BNS) Để ngăn chặn nạn khủng bố, hãy khởi đầu bằng cách nói chuyện với những phần tử khủng bố để khiến họ tự ngừng tay.