Đó là chủ đề cuộc hội thảo vừa được Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Ô-xtrây-li-a (RSP) tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtrây-li-a.

Ông Giôn Pơ-xi (John Percy), Bí thư Toàn quốc RSP, cho biết nội dung các tham luận tại hội thảo tập trung chủ yếu vào cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc anh hùng của nhân dân Việt Nam, phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a từ các năm 1965 đến 1975 và những thành tựu đổi mới của Việt Nam trong những năm qua. Các diễn giả tham dự hội thảo khẳng định những người bạn Ô-xtrây-li-a luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam cả trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh cũng như công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay. Nhiều áp phích, ấn phẩm sách, báo, tranh, ảnh, tạp chí… của Ô-xtrây-li-a về phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam đã được trưng bày tại hội thảo. TTXVN