Đó là: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế và Bộ Công thương!. Hào kiệt, hiền tài được gọi chung là kẻ sĩ, tức người có học, toàn vẹn đức, tài