ND - Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực hiện ở một số địa phương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Huyện ủy Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo việc thực hiện "Mỗi tháng làm theo một đức tính của Bác" tại đơn vị điểm, với các nội dung và cách làm cụ thể về việc làm theo các đức tính của Bác, như: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tự phê bình và phê bình.