Chính phủ đồng ý mở rộng kỳ hạn trái phiếu quốc tế phát hành trong năm 2007 từ 15 đến 20 năm (quy định tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ) thành từ 10 năm đến 30 năm, trong đó ưu tiên kỳ hạn 15 và 20 năm.