Hưởng ứng chủ trương xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, các xã phường, quận huyện thi nhau đăng ký mô hình điểm để dần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Tuy nhiên, sức lan tỏa của những mô hình này vẫn chưa cao.