(ĐCSVN) - Đây là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia do Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD) phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tại Trường ĐHKTQD.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 17/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng ĐHKTQD, Phó trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết, mục tiêu của Hội thảo nhằm huy động sự tham gia, đóng góp công sức và trí tuệ của các nhà khoa học từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu lớn, một số cơ quan hoạch định chính sách và tập đoàn kinh tế trong nước để làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó xác định và xây dựng mô hình tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổng hợp, chắt lọc, đúc kết các ý kiến, biên tập báo cáo kiến nghị của Hội thảo gửi các cơ quan của Đảng và Nhà nước để góp phần phục vụ trực tiếp cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991, soạn thảo Báo cáo chính trị, soạn thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 – 2020 trình Đại hội XI của Đảng. Theo đánh giá của GS.TS Nguyễn Văn Nam, vấn đề hệ trọng hàng đầu trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là việc xác định được mô hình kinh tế thích ứng với các quy luật khách quan, đồng thời phù hợp với điều kiện lịch sử của đất nước và xu thế phát triển phổ biến nhất của nhân loại. Trong hơn ba thập niên trước năm 1986, Việt Nam đã áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung. Trong chặng đường đầu của quá trình đổi mới, tại Đại hội VI, lần đầu tiên Đảng ta đưa ra chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tại Đại hội IX, Đảng ta đưa ra khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN, coi đó là mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội X tiếp tục khẳng định mô hình này và bước đầu làm rõ một số đặc trưng của nó. Tuy nhiên, kinh tế thị trường định hướng XHCN là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh: Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XI, cần tiếp tục tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, xác định rõ và cụ thể hơn những nội dung định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở nước ta để trình Đại hội xem xét, quyết định. Những khó khăn, vướng mắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước những năm vừa qua và những vấn đề mới phát sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu buộc chúng ta phải tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn và làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. Theo Ban tổ chức, Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài tham luận của các nhà khoa học từ Hội đồng lý luận Trung ương, các trường ĐH, Học viện, Viện nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách và tập đoàn kinh tế trong cả nước. Trong tổng số 80 bài viết tham luận, Hội đồng biên tập đã lựa chọn ra 70 bài viết có nội dung phù hợp đăng Kỷ yếu. Với tính chất của Hội thảo khoa học, các bài viết đăng Kỷ yếu về cơ bản được giữ nguyên nội dung, được chia ra làm 4 phần trong đó Phần I: Những vấn đề chung về lý thuyết và mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam có 26 bài viết; Phần II: Sở hữu, thành phần kinh tế và vai trò quản lý của Nhà nước có 19 bài; Phần III: Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường có 12 bài; Phần IV: Tăng trưởng kinh tế và các chính sách phát triển kinh tế có 13 bài. Được biết, Ban chỉ đạo Hội thảo gồm GS.TS Phùng Hữu Phú, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận (HĐLL) TW, Trưởng ban chỉ đạo Hội thảo; GS,TS Đỗ Hoài Nam, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Viện khoa học xã hội VN, Phó Chủ tịch HĐLLTW, Phó Trưởng ban chỉ đạo; GS.TS Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Đại học KTQD, Phó trưởng ban Hội thảo; TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký HĐLLTW, Ủy viên./.