Sáng 28 tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2009) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tham dự Lễ mít tinh có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đại biểu các tầng lớp nhân dân; Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavrikos; đại diện các tổ chức Công đoàn các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc… Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng Công đoàn Việt Nam tròn 80 năm xây dựng và trưởng thành. Đọc diễn văn tại Lễ Mít tinh, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng khẳng định: Chặng đường cách mạng 80 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam tuy phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thử thách, khi hoạt động bí mật, lúc công khai và nhiều lần đổi tên gọi cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi giai đoạn lịch sử, như Công hội đỏ (1929-1935), Nghiệp đoàn Ái hữu (1935-1939), Hội công nhân phản đế (1939-1941), Hội công nhân Cứu quốc (1941-1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946-1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay). Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam vẫn luôn tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lợi ích dân tộc, của GCCN và lợi ích của người lao động; luôn phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; luôn đoàn kết, thống nhất, linh hoạt sáng tạo vận động, tập hợp và tổ chức CNVCLĐ hoạt động, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng vì độc lập dân tộc và CNXH, GCCN và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã góp phần to lớn viết lên trang sử vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Tùng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ cả nước phát huy mạnh mẽ truyền thống dũng cảm, kiên cường, cần cù sáng tạo, tham gia liên tục các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Trao tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huân chương Sao Vàng lần thứ 2 và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ, 80 năm qua là chặng đường đấu tranh oanh liệt và vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đó cũng là quá trình xây dựng, tôi luyện và trưởng thành rất đáng tự hào của Công đoàn Việt Nam. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn trung thành với lợi ích dân tộc, lợi ích giai cấp và lợi ích của người lao động, đoàn kết, vận động, tập hợp công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, ra sức phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đường lối, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, tạo điều kiện để mọi CNVCLĐ phát huy hết khả năng, trí tuệ của mình, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng trực tiếp chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Mọi hoạt động của Công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực trong công nhân, viên chức, lao động; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung. Công đoàn chủ động đi sâu nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, đồng thời tạo điều kiện và tổ chức để họ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Các cấp Công đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, thu hút ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, lao động tự giác gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao đông. Quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giúp Đảng, Nhà nước có đầy đủ căn cứ khoa học đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Thay mặt đội ngũ trí thức và CNVCLĐ Thủ đô Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và đại biểu Phan Nghĩa Linh, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Thống Nhất (Công đoàn ngành Công thương Hà Nội) bày tỏ lòng biết ơn, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa để có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.