Microsoft đưa ra những tài liệu sơ bộ về việc làm thế nào để cấu hình những công nghệ mới có trong Windows Server 2008 R2.