VIT-Tòa án Tối cao Mĩ đã xóa bỏ đạo luật cho phép xử tội những kẻ cưỡng đoạt trẻ em.