ND - Theo AP, chiến dịch tranh cử Quốc hội Mi-an-ma đã bắt đầu với việc các phương tiện thông tin đại chúng nước này đăng tải những cương lĩnh của các đảng phái. Tham gia cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7-11 tới có 37 chính đảng.

Theo Hiến pháp mới, Quốc hội Mi-an-ma gồm Thượng viện và Hạ viện. Hạ viện gồm 440 ghế dự kiến sẽ có 330 đại diện dân sự được bầu chọn qua lá phiếu cùng với 110 đại diện của quân đội. Thượng viện gồm 224 ghế sẽ có 168 người được bầu chọn và 56 ghế sẽ do Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Mi-an-ma, Thống tướng Than Suề chỉ định.