Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo 5/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 7/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX).

Theo đó, ngày 25/10, MHL sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Đồng thời, MHL sẽ phát hành 2.000.000 cổ phiếu nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/10/2010 đến ngày 19/11/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 27/10/2010 đến ngày 23/11/2010. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên - R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM. Theo báo cái tài chính bán niên 2010 đã soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty này đạt 121,37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,38 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.691 đồng.