CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL) dự kiến phát hành: 191,702 cp từ nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức 2013.

Phương Châu