Olympus Mju 1030 SW có thể chịu đựng rất tốt những điều kiện khắc nghiệt của môi trường.