Hội nghị tập huấn toàn quốc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức mới đây nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho các thành viên của MTTQ các cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Với vai trò là nơi tập trung của khối đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có chức năng giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Sự quan tâm, phối hợp của MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động sẽ giúp nhân dân hiểu rõ hơn tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tích cực tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho đất nước.

Các đại biểu MTTQ đã được BHXH Việt Nam cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: Kiến thức cơ bản về BHXH, BHYT; những điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; các văn bản hướng dẫn thực hiện; một số lưu ý khi tuyên truyền về BHXH, BHYT; kỹ năng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Hoài Nam