Mệnh giá tối thiểu của chứng chỉ tiền gửi (CCTG) là 100USD hoặc 100EUR, bắt đầu được NH Hàng hải (Maritime Bank) phát hành từ 1.4. CCTG của Maritime Bank gồm 4 loại kỳ hạn : 3; 6; 9 và 11 tháng với lãi suất hấp dẫn.