(HNMO)– 32 doanh nghiệp thuộc các tập đoàn kinh tế, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam đang đóng trên địa bàn Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia vào Ngày hội tuyển dụng lao động năm 2008; với hơn 1000 vị trí tuyển dụng vào các doanh nghiệp dưới các hình thức làm việc “full-time” hoặc “part-time”.