Dưới sự chấp thuận của các bậc phụ huynh, trẻ em cam kết đội mũ bất cứ lúc nào khi đi xe đạp...Chi tiết...