Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MAILINH GROUP) báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2005 và năm 2006. Thị trường OTC