Theo các ĐTV thuộc chuyên án 010, đã xuất hiện một loại ma túy mới (thuộc nhóm ATS). Loại ma túy này ngoài tác dụng gây “phê” cho con nghiện còn có thêm một “tác dụng” khiến người dùng thèm muốn cả... “chuyện ấy”.