Việc sớm nhận trọng trách làm cha dường như đã giúp Lương Chí Dũng trưởng thành hơn hẳn, cả từ đường đời đến đường cơ. Chiếc HCB Asian Indoor Games 2007 là một minh chứng...