Qua đợt giám sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 và thực hiện chính sách tinh giản biên chế của TP Hà Nội do Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện cho thấy, một số đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố đến nay vẫn còn lúng túng trong xây dựng đề án vị trí việc làm, mô tả công việc còn chưa bảo đảm.

Ví dụ như 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT phải đợi Sở Nội vụ hướng dẫn mới hoàn thiện xong, nhưng đến nay vẫn chưa được Bộ Nội vụ phê duyệt. Huyện Chương Mỹ đến nay cũng vẫn chưa hoàn chỉnh để đề án gửi về Sở Nội vụ tổng hợp chuyển Bộ Nội vụ thẩm định.

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam, xây dựng đề án vị trí việc làm là cơ hội giúp đơn vị sự nghiệp công lập rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức và xác định từng vị trí trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Công việc này còn giúp đơn vị tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh sự chồng chéo khi phân công, giao việc. Nhờ đó, khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực.

Mặt khác, xác định vị trí việc làm giúp cho viên chức thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức, không thể đùn đẩy, thoái thác công việc. UBND thành phố phải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định và trình HĐND thành phố phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều quan trọng nhất trong xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, đó là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập cần có cái nhìn khách quan, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động chứ không vì lợi ích cục bộ. Xác định vị trí, mô tả công việc trước khi xác định số lượng và khung năng lực của viên chức là một trong những yêu cầu bắt buộc khi xây dựng đề án này.

Đặc biệt, mỗi đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò, nhiệm vụ riêng của mình, nên việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm phải do chính đơn vị đó thực hiện trên cơ sở tập huấn, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bảo Vy