Việc miền Bắc trúng mùa lúa sẽ làm xoay chuyển cục diện trong cuộc chiến chống lạm phát.