Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Điện nhẹ Viễn thông, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Tân 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 3. Mã chứng khoán giao dịch: LTC 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 1.000 CP 8. Lý do không giao dịch như đăng ký: Không công bố 9. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 22/3/2011