Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông (HNX: LTC):

* File đính kèm