Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên (An Giang) phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Long Xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác Mặt trận cơ sở năm 2016 cho 200 học viên.

Long Xuyen: Tap huan cong tac Mat tran co so - Anh 1

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các học viên là thành viên Ban Thường trực Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Công tác Mặt trận của 13 phường, xã và thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên.

Các học viên được tập huấn những nội dung: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện Nghị quyết XII của Đảng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh An Giang; Luật MTTQ Việt Nam; Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng dẫn công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam; quy trình tổ chức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải cơ sở…

PV