UBND tỉnh Long An vừa có văn bản gởi đến nhà đầu tư cảnh báo về vi phạm hợp đồng, chủ yếu là trễ tiến độ thi công.