(NDHMoney) CTCP Đá Núi Nhỏ (mã NNC - HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý cuối và cả năm 2012.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 đạt 88,9 tỷ đồng, tăng so với mức 73 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,6 tỷ đồng, giảm so với mức 3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 4 của NNC đạt 28,89 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NNC đạt 280 tỷ đồng, tương đương với mức doanh thu của năm 2011. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 95,33 tỷ đồng, tăng 16,2% so với kế hoạch đầu năm của công ty.

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 78,8 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2011 (88,7 tỷ đồng).