Theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: ''Mở rộng đến đâu và mở rộng theo hướng nào đòi hỏi phải đặt vấn đề này vào 2 cực: ''Trung ương mong muốn gì ở Hà Nội?'' và ''Hà Nội mong muốn mình sẽ như thế nào?''