(VnMedia) - Tin tặc đang lợi dụng một lỗ hổng nguy hiểm trong phần mềm đọc tệp tin PDF nổi tiếng Adobe Reader để tổ chức tấn công người dùng.