Đó là trái chuối tá quạ, dài khoảng 3 tấc, 3.000đ/trái (trong khi chuối thường giá 1.500đ - 2.000đ/nải). Chuối tá quạ trồng gần 10 tháng mới cho búp. Búp vừa tự tiêu hủy vừa phát triển thành quày. Mỗi cây chỉ có một quày tối đa 3 nải, mỗi nải tối đa có 8 trái. Từ khi ra trái đến lúc chín đúng 2 tháng 15 ngày.