Xứ Thụy Sĩ thanh bình nhưng người dân lại hay lo. Mới bước lên xe ca đi Basel.