VinaCorp- Tính đến hết chín tháng đầu năm 2010, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi xuất khẩu đạt 5.469 tấn thành phẩm tôm đông lạnh với giá trị thu về: 58.660.753,45 USD đạt 81,5% so với kế hoạch doanh thu xuất khẩu năm 2010 và tăng 59,4% so với 9 tháng đầu năm 2009.

Công ty cổ phần Chế biến thủy sản UTXI (Mã CK: UTXI) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2010 xuất khẩu được 2.596 tấn thành phẩm với giá trị 25.481.399,9 USD, lợi nhuận sau thuế đạt: 5.943 triệu đồng. Tăng 39,4% về doanh thu và tăng 6,62 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Quí 3/2010 xuất khẩu đạt: 2.872 tấn với giá trị xuất khẩu: 33.179.354,35 USD, tăng 79,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước lợi nhuận sau thuế quí 3/2010 đạt 12.000 triệu đồng, lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2010: 17.943 triệu đồng đạt 61,1% so với kế hoạch năm 2010. Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi hiện đang có hợp đồng tiêu thụ cho đến hết năm 2010 và đang tích cực công tác thu mua, chế biến hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2010. Trụ sở chính công ty đặt tại tỉnh lộ 8, Xã Tài Văn, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam