Công ty Cổ phần Bột giặt LIX báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Tài liệu đính kèm: LIX: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn