Nhà đầu tư nước ngoài được phép góp vốn vào liên doanh để sản xuất phim tại Việt Nam, nhưng không quá 51%...