Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 1/2014.

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

* Ngày 3/1/2014, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM -HOSE) tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 3/1/2014, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC -HOSE) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC -HNX) thông báo điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) sang ngày 3/1/2014 thay vì ngày 27/12/2013 như đã thông báo do công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền.

* Ngày 4/1/2014, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp, HCM (mã STC -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/1/2014, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT -HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 8/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (mã TIC -HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 9/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đã Nẵng (mã DAD -HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng).

* Ngày 10/1/2014, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN -HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).